KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Tässä asiakirjassa kerrotaan N&N Event Oy:n (jäljempänä: klubi) (y-tunnus 2570829-1, kotipaikka Kirkkokatu 2, 48100 Kotka) nimisen osakeyhtiön tarjoaman ravintoloiden verkkokaupan ja varauksien käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot, joita sovelletaan sopimusehtoina kuluttajan ja klubin väliseen sopimukseen  tarjoamasta palvelusta (joka sisältää kaiken sisällön ja toiminnat, joita löytyy klubin ylläpitämältä internet sivulta www.kotkanklubi.com). Sopimus kattaa myös kaikki muut mahdolliset klubin kuluttajille tarjoamat palvelut. Klubi suosittelee lukemaan näiden käyttöehtojen kohdat seitsemän ja kahdeksan erikoista huolellisuutta noudattaen. Klubi ei anna minkäänlaista takuuta palvelulle ja kaikki vastuut rajoittuvat siihen, mitä tässä sopimuksessa on määritelty.

2. Palvelun käyttäminen

Voitte aloittaa palvelu käyttämisen heti, kun olette hyväksyneet nämä käyttöehdot ja antaneet kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot

3. Palvelun käyttöön liittyvät ehdot

Palvelun käyttö edellyttää, että:

Noudatatte lakeja ja asetuksia

Noudatatte kaikkia klubin määrittämiä palvelun käyttöön liittyviä ohjeita ja käytäntöjä

Ilmoitatte välittömästi mahdollisesta palveluun liittyvästä tietoturvauhkasta

4. Palvelun käytön lopettaminen

Käyttäjä ei saa:

Käyttää palvelua tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa klubille tai jollekin sen asiakkaalle, toimittajalle tai yhteistyökumppanille

Käyttää palvelua välineenä lähettää ravintoloille aiheettomia varausviestejä

Käyttää luvattomia keinoja palvelun uudelleenreitittämiseksi

Vahingoittaa tai ylikuormittaa tahallaan palvelua tai häiritä sen käyttämistä

Myydä tai jakaa palvelua kokonaan tai osittain edelleen

5. Luottamuksellisuus

Käyttäessänne palvelua klubi pitää palvelun käyttöönne liittyvät tiedot luottamuksellisina ja käsittelee niitä klubin tietosuojalausekkeen sekä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Käyttämällä tätä palvelua hyväksytte sen, että klubi käsittelee ja luovuttaa henkilötietojanne tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

6. Muutokset käyttöehtoihin

Klubi pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua muutosten ilmoittamisesta, jonka aikana käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli ei hyväksy uusia ehtoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen, jolloin muutokset astuvat voimaan yhtäaikaisesti lainsäädäntömuutoksen kanssa.

7. Palvelun takuu

Klubi toimittaa palvelun sellaisena kuin se on. Klubi ei takaa palvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai sen ajan tasalla olemista. Klubi ei anna palvelun käyttämiselle minkäänlaista takuuta

8. Vastuunrajoitus

Klubi ei vastaa teille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien muun muassa välittömät, välilliset, epäsuorat vahingot ja menetetyt voitot. Tämä rajoitus koskee kaikkea, joka liittyy:

Klubin tarjoamiin palveluihin

Kolmansien osapuolien sivustot (mukaan lukien lähdekoodi), ohjelmistot ja toimet

Yhteensopimattomuuteen muiden palvelujen tai ohjelmistojen tai laitteiden kanssa

Kaikkeen palvelun käyttöön liittyviin yksityiskohtiin

Väitteisiin sopimusrikkomuksista, takuuvaatimuksiin, laiminlyönteihin ja vahingonkorvausvaateisiin

Kolmannen osapuolen toimiin, mukaan lukien palvelussa mukana olevat ravintolat

Edellä olleita vastuunrajoituslauseita sovelletaan vaikka klubi olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Sopimuksen tulkinnat

Tätä sovellusta noudatetaan kaikilta osin, ellei se ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mikäli jokin kohta tai lause on ristiriidassa Suomen lain kanssa, se korvataan mahdollisimman samankaltaisella lauseella, joka on lain kanssa yhteensopiva. Mahdollinen muutos ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin kohtiin. Tämä sopimus muodostaa perustan palvelun käyttämiselle ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelun käyttöön liittyvät sopimukset

10. Sopimuksen siirto

Klubi on oikeus siirtää tämä sopimus, milloin tahansa, osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle joko väliaikaisesti tai pysyvästi

11. Kolmannet osapuolet

Tämä sopimus on tehty ensisijaisesti kuluttajan ja klubin välille ja hyödyttämään molempia osapuolia. Mahdollisten ravintoloiden varaus tai maksuehtojen osalta kuluttaja on kuitenkin sopimussuhteessa ravintolaan ja sitoutuu noudattamaan ravintolan ehtoja, jotka on kuluttajalle näytetty kesken varausprosessin ja lähetetty sähköpostilla varausvahvistuksen yhteydessä. Tätä sopimusta ei voida ulottaa koskemaan muita kolmansia osapuolia.

12. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot koskien palvelussa esiintyviä virheitä tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen tapahtumisesta, jonka jälkeen kyseiseen virheeseen ei voi enää vedota tai esittää mitään vaateita siihen liittyen. Tämä ehto koskee sopimuksen molempia osapuolia.

13. Ilmoitukset klubille

Kaikki viralliset ilmoitukset klubille tulee lähettää postitse käyttöehtojen kohdassa yksi ilmoitettuun klubin kotipaikan osoitteeseen

14. Sähköinen tiedottaminen

Tämä sopimus on vain sähköisessä muodossa. Klubi pidättää oikeuden lähettää käyttäjille sähköisessä muodossa olevaa palveluun liittyvää tietoa. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluun liittyvää tietoa, mutta tällöin klubilla on oikeus peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. Klubi voi antaa tarvittavat tiedot:

Sähköpostilla osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut palveluun kirjautumisen yhteydessä

Internet sivulla www.kotkanklubi.com siihen varatussa paikassa

Klubin edellä kerrotuilla tavoilla toimittamat sähköiset ilmoitukset katsotaan lähetetyn ja saatetun käyttäjän tietoon. Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa klubilta sähköisessä muodossa annettuja ilmoituksia, ei hänellä myöskään ole mahdollisuutta palveluun käyttämiseen ja hänen tulee se lopettaa

Klubin käyttö edellyttää tiettyjen henkilökohtaisten tietojen antamista klubin käyttöön

Klubi käyttää tietojanne tarjotakseen palvelun kautta etsimiänne tuotteita ja palveluja.

Klubi voi käyttää tietojanne ilmoittaakseen myös muista tuotteista ja palveluista

15. Palvelun kautta tehtävät maksut ja luottokorttivarmenteet

Palvelun piirissä olevilla ravintoloilla on mahdollisuus myydä tuotteita ja palveluja ennakkomaksulla ja ottaa luottokorttitiedot talteen varauksen vahvistamiseksi. Mikäli ravintola käyttää tätä ominaisuutta tulee ravintolan varausta ennen näytettävässä viestissä määritellä peruutusehdot. Ravintola voi halutessaan myös määrittää, että ennakkomaksua ei palauteta missään olosuhteissa. Maksujen osalta palvelun käyttäjä on sopimussuhteessa suoraan ravintolaan ja klubi ei ole vastuussa ravintolan varaukseen ja maksuun liittyvistä ehdoista. Maksuliikenteestä ja luottokorttien käsittelystä ja tallentamisesta on vastuussa ulkopuolinen palveluntarjoaja Stripe (stripe.com). Klubi ei tallenna käyttäjien luottokorttitietoja.

16. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Kotkan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).